4_1.  სსიპ. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 31/12/2017 წლის მდგომარეობით